سه‌شنبه، بهمن ۲۲، ۱۳۸۷

5 سؤالي كه مردان از آن وحشت دارند - و چرا5 سؤالي كه مردان از آن وحشت دارند - و چرا


اين شرايط را مجسم كنيد.بعد از سپري نمودن اوقاتي بسيار خوشبا يكديگر،در كنار شوهر خود نشسته و بيش از پيش به او احساسنزديكي و صميميت مي كنيد. تنها چيزي كه مي تواند اين احساسرا گرم تر نمايد، صحبت در مورد خوشايندي و دلپذيري آن است. امابـه مـحض ايــنكه در گوش او زمزمه مينماييد كه " به چي داري فكـرميكني؟"، همه چيز متوقف مي شود. چرا؟ چون آن حــس آرامـشدر شوهرتان از بين ميرود.
شما تنها نيستيد. در روابط زناشويي هر زني ميخواهد بداند كه شوهرش به چه چيزي فكر ميكند. اسرار هر مرد معمولا همانند دشمنان كوچكي درنظـر گرفته ميشوند كه قادر به گسستن رابطه هستند. اما هيچ چيزي نمي تواند دورتر از واقـعيت باشد. در حقيقت اين براي هـر يـك از زوجـيـن يـك ضـرورت حـتـمي اسـت كـه زنـدگي، عقايد و احساسات شخصي خود را دارا باشد و اين عقايد و احساسات صرفا متـعـلق بـه خـود او است و نه كـس ديـگر. بنابراين زني كه نيتي خوب در سر دارد چگونه بايد عمـل كـنـد؟ بـه خـوانـدن ادامه دهيد تا بياموزيد كه چه مسائلي را بايد فاكتور گرفت و چرا.


1- آيا به زنهاي ديگر علاقمند هستي؟

در مورد اين موضوع كنجكاوي نكنيد. برخي از زنها مرتبا از شوهر خـود مي پرسند كه آيا به زنان ديگر علاقه دارد. مردي كه به هيچ كس نگاه نميـكند يـا در مـورد زنان ديگر چيزي احساس نميكند يا خيلي پير است، يا خيلي خسته و يا صرفا تظاهر مينمايد. تا زماني كه توجه كردن بزنهاي ديگر و تحسين نمودن آنها براي يك مرد بصورت عادتي در نيامده و ايـن كـار را از روي شهوت و نيز بصورت علني در برابر ديگران انجام نداده و هـدفـش از آن ايجاد احـساس نـا امني و رقابت در شما نبوده باشد، نبايد موضوع مهمي در نظر گرفته شود. نگاه كردن و معاشرت با ديگران به معناي آن نيست كـه شوهر شما آنها را جذابتر از شما تشخصي داده و قصد مقايسه شما را بـا آنها دارد. اغلب مردان قوه تخيل خود را از طـريـق تحسين زنهاي ديگر تجديد مي كنند. اگر از شوهـر خـود بـخواهيـد در مـورد آن صـحبـت كنـد، نـه تنـها بـاعـث عـصبي شدن شما مي گـردد، ممكن است او را نيز دچار آشـفـتـگي و عدم امنيت نمايد. او احساس خواهد كرد كه بدون اينكه مورد سرزنش قرار بگيرد، نميـتواند طبيعي رفتار كنـد. از عشق شـوهرتان نسبت به خود لذت برده و از اين موضوع صرفه نظر نماييد.


2- در رابطه قبلي تو چه اتفاقي افتاده؟

بـرخـي از زن هـا بـسيار دوسـت دارنـد همه چيز را درباره گذشته شوهرشان بداند. آنها مـايـلنـد بـدانند كـه آيا همان جايگاهي كه نامزد يا هـمسـر قـبـلي شـوهـرشـان بـراي او داشته، او نيز داراي همين جايگاه است و آيا شوهرشان به هـمـان اندازه اي كه از بودن با همسر قبلي خود لذت ميـبرده، بـا او نيز لذت مي برد؟ و آيا او واقعا رابطه پيشين خود را فراموش كرده است؟ نيازي به تحقيق و تفحص در مورد اين مسائل وجود ندارد.
ممكن است شما حساسيت زيادي در مـورد اين كـه چـه اشتـبـاهاتي در رابطه گذشته شوهر خود صورت پذيرفـته، داشته باشيد. با اين حال بخاطر داشته باشيد ممكن است او در آن زمان مردي كاملا متفاوت بوده، و شايد از اشتباهاتش درس گرفته باشد.سعي نكنيد خطاهاي گذشته او را در مـقابلش قـرار دهيــد چون احتمال دارد كه او نخواهد آنها دوبـاره بـرايـش يـادآوري شـونـد. او دوسـت ندارد كه شما به وي با ديدي مـنفي بنـگريـد. بگذاريد همان گونه كه اكنون هـست بـاشد. اجازه دهيد از نوع شخصيتي كه براي شما بنمايش گذاشته لذت برده و ياد آنچـكه در برابر همسر قبلي خود انجام داده (و يا نداده) نيفتد. اگر گذشته ها فراموش كنيد، احساس صميميت در شما باقي خواهد ماند


3- فكر ميكني سرانجام رابطه ما به كجا خواهد رسيد (يا چگونه خواهد شد)؟

اغلب زن ها نمي توانـنـد در مـورد پـيش كشـيـدن "بـحثهـاي خـانـوادگي" صبر كنند. آنها ميخواهند بدانند شوهرشان عموما درباره رابطه اشان چه احساسـي دارد، در نتيجه او را مجـبـور به بيان جزئيات مي كنند. مسئله اين است كه اين قبيل بحث هـا مردان را در مضيقه قرار داده و باعث بيقراري آنها ميگردد. ايـن سـؤال كاملا سر بسته و مبهم بوده و يك مرد ممكن است نتواند متوجه شود كه شما واقعا دنـبال چه چيزي هستيد. مثلا، آيا اين مـقـدمـه اي بـراي پـيش كشيدن ازدواج است؟ و آيا او از رابطه بـيـن شـمـا راضــي و خرسند است؟
البته يك مرد همانند يك زن عقايدي در مورد سـرانجام رابطه خواهد داشت. مسئله اين است كه بعد از اينكه مردي براي توضيح دادن چنين مـوضـوع سـنگيني مورد بازخواست قرار گرفت، ممكن است بسته به چگونگي پاسخش، از اينكه درگـيـر يـك بحث مشكل و نـاخـوشايـنـد گـردد، دچـار تـرس و وحـشت شود. ممكن است احساس كند در مـوردش قضاوت صورت گرفته و يا انتقاد ميشود، و اگر چنين چيزي زياد تكرار شود، او سرخورده و گريزان خواهد شد. بجاي متمركز نمودن همـه انـتـظارات خود بروي يك مباحثه تحميلي، هميشه سعي در باز نگاه داشتن گفتگو در رابطه نماييد. به اين ترتيب هر دو مي توانيد بـه مـحض بـرانگيخته شدن احساسات خود به ابرازشان پـرداخـته و آنها را بطور طبـيعي مورد توجه و التفات قرار دهيد.


4- به چي فكر ميكني؟ ( معمولا بعد از رابطه جنسي )

برخي از زنها ميخواهند مطمئن شوند كه شوهرشان فقط به او فكر ميكند، اما اين براي يك مرد سؤال بسيـار پيچيده اي اسـت. اگـر چـه مـمـكن اسـت شـوهـرتان عاشق شما باشـد -- و يا بسيار خوشحال از بودن با شما -- ، براي يك مرد نرمال است كـه مـسائـل ديگري را نـيـز در ذهنـش عبـور دهـد. و اين به خاطر آن نيست كه او شما را در كنار خود احساس نمي كند. و فقط به اين دليل است كه وي در حال بوجود آوردن تجاربي هيجان انگيز براي خود از طرق مختلف مي باشد.
در مورد تخيلات اسرار آميز او تا زمانيكه خودش مايل به اين كار نيست كـنجكاوي نكنيـد در غيـر ايـن صورت مـمكن است احساس نكوهش، گناه يا محدويت نمايد. از طرف ديگـر اگـر او بخواهد شـما را نـيـز در ايـن تخـيـلات سـهيم كند، يك تير و دو نشان خواهـد بـود.مطمئن شويد كه تحمل شنيدن آنـچه كـه در ذهـن شوهـرتـان مي گـذرد را دارا بــوده، و بـخاطر داشته باشيد كه تـصور نـكنيد او بـه شما اهميت نمي دهد. اين كاملا قابل قبول است كه تصميم بگيريد كه نخواهيد چيزي از اين تخيلات را بـشنويد. فـقـط بـگـذاريد او از خواسته شما كاملا مطلع گردد.


5- تـو وقـتي پــيـش دوستانـت هستي بيشتر از زماني كه با من هستي لذت مي بري؟


بسياري از زنها در مورد توجه شوهرشان نسبت به خود و بي ميلي او در زمانـهايي كه پيش آنها نيست، حساس مي شوند. مخصوصا وقتي به اتفاق دوستانش بيرون ميرود. زن ها مـي خواهند بـه عنـوان عضوي ثابت در هر فعاليتي شركت داده شوند تــا عشق شوهرشان نسبت به خود ثابـت گـردد. و اگـر مـردي بـه هـمـراه دوسـتـانـش بـيرون برود، همسرش از او خواهد پرسيد كه آيا بيشتر -- يا كمتر -- از زمانـي كـه بـا او در خانه بوده به وي خوش گذشته يا خير چون مي خواهد مرموزانه بشنود كه اين طـور نـبـوده است. برخي از زنها حتي وقتي مردي به همراه خانواده اش است احساس خطر مي نمايند.
واقــعيت اين است كه شوهر شما نيـاز بـه بودن در جمع هاي مردانه داشته و ايـن هيـچ ارتـبـاطي بـه مـيـزان عـلاقه اش به شما ندارد. عشق ورزيدن واقعي يـعـني بـگذاريد وي هر گونه اي كه هست باشد، هـمـه نيـازهـايش را بـرآورده نـمـوده و درك كـنيد گذشته از ميزان علاقه اش به شما، نياز به افراد ديگري نيـز در جـامـعـه دارد. شـوهر شـمـا هر قدر بيشتـر تـامـيـن بـاشـد، بـيـشتر مـي تـوانـد شـمـا را راضـي كـند. بنابراين اجازه دهيد با دوستـان واقـعـيش معـاشـرت كنـد. در مــورد جـزئيات از او سؤال نكـنيـد. قـسمت زيباي داشتـن يــك رابطه سالم ايـن اســت كه بـا احـسـاسـي مـطـمـئـن بـخـواهيد كـــه وي را خوشحال ببينيد، بدون اينكه برايتان مهم باشد كه او با چه كسي است و در حـال انجام چه كاري.

هیچ نظری موجود نیست: