سه‌شنبه، بهمن ۲۲، ۱۳۸۷

5 اشتباه بزرگ مردان در اولين ملاقات5 اشتباه بزرگ مردان در اولين ملاقات


با كلي اميد و آروز به خواستگاري دختر روياهايتان رفته و پس از تشريفات و مراسمات فراوان تصميم به ملاقات او ميگيريد. قرار را تنظيم كرده و با اشتياق فراوان در روز تعيين شده به سراغش ميرويد. ولي در هـمان لحـظات ابتدايي متوجه تغيير ناگهاني در طرز برخورد او نسـبـت به خود ميشود.
ممكن است هرچه بافته ايد پنبه شده باشد. اما چـرا؟ متاسفانه برخي از افراد تـا مـحـوطـه هـجده قـدم خـوب جلو ميروند ولي در ضربه نهايي مرتكب اشتباه شـده و همه تلاشها را بر باد ميدهند.
در اين قسمت پنج اشتباه بزرگي كه مردان هنگام ملاقات اوليه شريك زندگي آينده خود مرتكب ميشوند را ميخوانيد.


1- او را لمس نكنيد


چه از لحاظ شرعي و چه از لـحاظ اجـتـماعي نبايد تا زمانيكه با همسر آينده خود محرم نشده ايد او را لمس نماييد.سعي نكنيد دست او را بگيريد و يا چسبيده به او بنشينيد. برخي مردان به اشتباه تصور مي كنند كه لمـس كردن باعـث روشـن شـدن موتـور طرف مقابل شـده و وي نـيـز همان كار را انجام خواهد داد. در حالي كه برعكس اين مسئـله درست ميباشد. هرقدر بيشتر سعي كنيـد دسـت او بـگيريد، بـه همان اندازه تمايل وي براي گرفتن دست شما كمتر خواهد شد.
يك مرد عاقل خودش را كنار كشيده و به همسرش اجازه ميـدهد كه در صورت تمـايلـش دسـت او را بـگيرد. بـه ايـن تـرتيب انساني باكلاس و متشخص در نظر وي جلوه خواهيد كرد.


2- درباره زنان ديگر صحبت نكنيد


درمورد همسر يا نامزد قبلي خود حرف نزنيد. در مورد دختر شگفت آوري كه روزي خيال ازدواج با او را داشتيد و در روياهاي خود او را مي پرورانديد، سختي به ميان نياوريد. فكر كنيد. وقتي زني از مرد ديگر پيش شما تعريف ميكند، دچار پريـشان حالـي مـي شويد. فضاي اولين ديدار خود را با همسر آينده تان با صحبت نكردن درباره زنان ديگر رومانتـيـك و جذاب نگاه داريد.


3- فخر فروشي نكنيد


همه زنان بارها و بارها شنديده اند، صدها و يا هزاران مرتبه.هرقدر بيشتر به لاف زدن و باليدن به خود بپردازيد، از جذابـيت كـمـتـري بـرخوردار خـواهيـد گشت. اجازه دهيد او به تدريج به محاسن شما پي ببرد.بجاي بيان قابليتهاي خود براي تحت تاثير گذاشتن وي، بگذاريد شما را به عنوان انساني مبهم و اسرار آميز كه نمي تـواند دركـش كـنـد، تجربه نمايد. اين عمل باعث خواهد شد كه او ميزان علاقه اش براي خبردار شدن از وضعيتهاي گوناگون شما از قبيل شرايط پولي، ورزشي، كاري و غيره افزايش چشمگيري بيايد.


4- گفتگو را ملايم و مثبت نگاهداريد


برخي اوقات مردان بدون فكر كردن و حتي بدو ن اينكه بدانند چه كار ميـكنند، صحـبت را به موضوعاتي سـنگين و منفي مي كشانند. هيچ دليل مفيد و سازنده اي بـراي اينـكار وجود نداشته و تنها باعث از بين بردن لطف گفتگو و كاهش اشتياق طرف مقابل خواهد شد. اين كاري روماتيك نيست! در مـورد تـروريسم، ويـروس سارس و يا اينكه مدير شما آدم بداخلاقي است،صحبت نكنيد.جزئيات دلايل جدا شدن از همسر يا نامزد قبلي خود را بازگو ننماييد. موضوعات سنگين را كنار بگذاريد!


5- در مورد مسائل جنسي صحبت نكنيد


زنان از شنيدن صـحبـتهاي جنسي متنفرند. برخي از مردان اينكار را انجام ميدهند ولي شما قرار نـيـست بـه ايـن عـمـل مـبـادرت ورزيـد چون مي خواهيد متفاوت باشيد. مايل نيستيد از طريق گفتن اينكه چقدر به مسائل جنسي اهميت ميدهيد او را تـحـت تاثـيـر قرار دهيد. دوسـت نداريد به برخي چيزها تلويحا" اشاره كنيد تا اين تصور را در او بوجود آورد كه ميتوانيد قهرمان روياهاي جنسي او باشيد. خير. شما ميخواهيد آرام و با كلاس باشيد. اگر در ملاقات آغازين با شريك آينده زندگي خود مسائل جنسي را پيش بكشيد در حقيقت به ميزان احساس راحتي و آرامش او حمله خواهيد كرد.
خوب، آقايان اينهم از اين. اكنون شـروع كـرده و در خـواستگاري بعدي اين پيشنهادات را بكار برده و نتيجه را حتما" به ما گزارش كنيد.
بخاطر داشته بـاشـيد: اگـر آنچـه كه صحصيح است را انجام دهيد، او از دست شما رها نخواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست: